Advies

 

Waar moet u op letten als er in uw bedrijf gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen? Wat zijn de wettelijke eisen? Welke voorlichting moet er gegeven worden? Hoe kunnen we duurzamer produceren? Is er een alternatief voor een oplosmiddel? Is de ventilatie op de werkplek in orde? Welke PBM zijn nodig? Welk arbeidsgezondheidskundig onderzoek is nodig? Moeten er luchtmetingen gedaan worden? Moeten de medewerkers die met kankerverwekkende stoffen werken extra getest worden? Hoe voorkomt u dat uw medewerkers ziek worden van het werk? toxguide kan u helpen deze vragen te beantwoorden en zorgen voor een veilige(re) en gezonde(re) werkplek.

 

Hoe starten we?

Het begint allemaal met uw vraag. Er vindt altijd een kennismaking plaats en ik bekijk samen met u de werkplek. Daarna wordt kosteloos(!) een advies opgesteld.

Welke stoffen worden er gebruikt, hoeveel en op welke manier?
Wordt er met Carcinogen Reprotoxische of Mutagene (CRM)stoffen gewerkt of is er contact met metaalstof of oplosmiddelen? U kunt dit in kaart brengen met bijvoorbeeld stoffenmanager. Daarna kunt u gericht kwantitatieve metingen doen om na te gaan wat de werkelijke blootstelling is. Hiervoor zijn wettelijke regels. Uiteraard dient u kankerverwekkende stoffen zo veel mogelijk van de werkplek te weren of te voorkomen dat er blootstelling aan plaats vindt.

Hoe veilig wordt er gewerkt?
Werkt u met onafhankelijke ademlucht in een spuiterij met oplosmiddelen? Of gebruikt u nog altijd de (onveiligere) adembescherming met (dure) filterbussen? Wordt er in de dagelijkse praktijk volgens de juiste procedure gewerkt of gaat productie voor veiligheid? Dit is altijd een spanningsveld

Wat zijn de gevolgen voor de gezondheid?
Kunnen de mensen astma of (beroeps)kanker krijgen van dit werk? Heeft uw medewerker een bepaalde ziekte (bijvoorbeeld eczeem) waardoor hij extra gevoelig is? Naar welk centrum moet verwezen worden voor specialistisch onderzoek/diagnostiek? 

Dit soort vragen worden allemaal voor u in kaart gebracht.

De adviezen en vervolgacties zijn erop gericht dat u zich als bedrijf bewust raakt van de risico’s en de noodzaak om maatregelen te nemen om de werkplek veiliger en gezonder te maken, dat is de kern en de toegevoegde waarde.


Waarom zou u iets willen meten?

Omdat het wettelijk moet?
Omdat er met heel giftige stoffen gewerkt wordt?
Omdat u de werkplek niet geheel vertrouwt?
Omdat uw werknemers zich vaak ziek melden met luchtwegklachten?
Omdat de ondernemingsraad erom vraagt?
Of omdat u gewoon zeker wil zijn van uw zaak? 

Net als een bloeddrukmeting is elke meting een momentopname: de vraag is altijd of de meting op het juiste moment heeft plaats gevonden. Meet u op een rustig moment of in de vakantie , dan zult u niet veel meten. Meet u op het moment van topproductie, tijdens een onderhoudsstop of een worst case scenario, dan zult u veel meer stoffen in de lucht kunnen meten.


Wilt u advies over luchtmetingen naar lasrook of oplosmiddelen?

Als u bijvoorbeeld de luchtkwaliteit wil meten in de werkplaats waar gelast wordt kan toxguide u verwijzen naar specialisten op dit gebied. toxguide werkt samen met ervaren arbeidshygiënisten, die werkzaam zijn door heel Nederland.


Wilt u advies over biomonitoring van bijvoorbeeld een oplosmiddel?

In uw bedrijf werkt men bijvoorbeeld dagelijks met ontvetters waaronder aceton. Uw wil weten of de werkplek veilig is en de werknemers geen risico lopen op aantasting van het zenuwstelsel (schildersziekte). toxguide beoordeelt eerst de productveiligheidsbladen wat de exacte samenstelling is van de ontvetters. Daarna bespreekt toxguide welke testen nodig zijn. Aceton kan in de urine gemeten worden. Wel moet rekening gehouden worden dat het lichaam zelf ook aceton produceert. Er is dus al een achtergrondwaarde die “normaal” is.
Het beste schakel je natuurlijk over op een alternatieve ontvetter die minder schadelijk is. Alleen lukt dat niet altijd in de praktijk.


Wilt u advies over arbeidsgezondheidskundig onderzoek?

Welke onderzoeken zijn nodig bij bijvoorbeeld een lasser of een autospuiter? toxguide werkt samen met arbodiensten en kan voor u gericht een arbeidsgezondheidskundig onderzoek organiseren. U weet mogelijk dat de inhoud nog al eens kan variëren per arbodienst. Dat heeft er mee te maken dat gericht naar het werk gekeken wordt of dat er een breder algemeen onderzoek plaats heeft. Zo kunt u getest worden op lood in de urine, maar ook op cholesterol afhankelijk van de vraagstelling.


Wilt u voorlichting over veilig en gezond werken met oplosmiddelen of veilig lassen?

Door voorlichting en uitleg over de risico’s kan men werknemers motiveren veiliger en gezonder te werken. Het leuke bij deze bijeenkomsten is dat medewerkers direct hun vragen en zorgen kwijt kunnen. Paracelsus komt altijd aan de orde: alleen de dosis bepaalt het gif. Een beetje gif hoeft niet schadelijk te zijn, sommige metalen zijn essentieel voor het lichaam en heb je dus nodig. Een teveel aan koper bijvoorbeeld is niet goed (dit kan leiden tot koperstapeling/metaaldampkoorts) maar een tekort ook niet. Ander metalen zoals kwik en lood zijn niet essentieel voor het lichaam en zijn ook in kleine hoeveelheden mogelijk schadelijk voor het zenuwstelsel.


Wilt u advies over een minder schadelijk oplosmiddel?

Een bedrijf werkt met een schadelijk oplosmiddel om druktinkten te verwijderen en krijgt het advies te zoeken naar een alternatief. Vervolgens vraagt het bedrijf of het alternatief minder schadelijk is voor de gezondheid. Bij de beoordeling van de productveiligheidsbladen blijkt dat het alternatief inderdaad minder schadelijk is. Na toepassing in de praktijk werkt het nieuwe oplosmiddel ook nog beter. Hoe kan dat nu? Het nieuwe oplosmiddel had een veel lagere dampspanning en werkte daardoor langzamer maar wel langer. Daardoor was er minder kans op blootstelling en waren de persen ook nog makkelijke schoon te maken dan daarvoor.


Wilt u advies na een incident met chemische stoffen?

Bij incidenten met chemische stoffen is altijd de vraag wat de effecten op de gezondheid kunnen zijn en welke behandeling/zorg er nodig is. toxguide overlegt met specialistische centra zoals het Nederlands Vergiftigingen Informatie Centrum, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen en geeft advies over de nazorg. Zo krijgt u de zorg die nodig is en verdwaalt u niet in het medisch circuit.


Wilt u een advies over een mogelijke beroepsziekte: Arbeidsconflict of schildersziekte?

De schildersziekte is een beschadiging van de hersenen door oplosmiddelen en de diagnose is moeilijk vast te stellen. Je merkt in het begin niets van de aftakeling aan het zenuwstelsel, dat openbaart zich pas na vele jaren (30-40 jaar) en gaat altijd sluipend net als bij alcohol. Als er klachten zijn is het vaak te laat. In de praktijk komt het regelmatig voor dat de schildersziekte aan het licht komt door een ziekmelding met een arbeidsconflict. Door de schildersziekte is namelijk het zenuwstelsel aangetast waardoor mensen veel trager worden en ze het (hoge) werktempo niet meer aankunnen. Daardoor treedt irritatie en frustratie op omdat men niet meer aan de eisen en het tempo kan voldoen. Voor nader vaststelling van deze beroepsziekte is verwijzing nodig naar het Solvent Team van het Nederlandse Centrum voor Beroepsziekten. 

toxguide is gespecialiseerd in stoffen die schade kunnen veroorzaken aan het zenuwstelsel.